Kontrolní panely

Kontrolní panely

Single Well Control Panel je konstruován jako bezpečnostní zařízení pro sondy. Jeho úkolem je uzavřít průtok sondou v případě, že nastane riziková situace (požár, tlak na sondě mimo nastavený rozsah).

Bezpečnostní ventily přímo ovládající průtok sondou jsou tři, a to Podpovrchový SCSSV (Subsurface Safety Valve), Hlavní povrchový ventil MSSV (Master Surface Safety Valve) a Povrchový ventil WSSV (Wing Surface Safety Valve). Jsou otevírány a uzavírány ve stanovené časové sekvenci, která je dána konstrukcí hydraulického a pneumatického obvodu. Nedá se měnit. Hydraulický okruh, který je určen pro ovládání SCSSV ventilu, je složen z nádrže o objemu 50l a je osazena plnícím hrdlem, optickým stavoznakem a sacím filtrem. Na nádrži je umístěno pneumaticky poháněné hydraulické čerpadlo s možností ručního pohonu. Výstupní tlak čerpadla je nastaven na hodnotu 345 bar. Pneumatický okruh pro povrchové ventily MSSV A WSSV má pracovní tlak 7 bar. Celý systém je řízen logickými pneumatickými ventily s ovládacím tlakem 4 bary. Skříň panelu a olejová nádrž je vyrobena z nerezové oceli 316L, propojovací trubičky jsou vyrobeny z oceli 316 L.

Jedná se o zařízení sloužící k přímému ovládání bezpečnostních armatur na ústí vrtu sondy a plní rovněž funkci detekce požáru.
Je namontováno v uzavřené nerezové skříni s tepelnou izolací a vnitřním vytápěním (+5°C),  aby mohlo být užíváno ve venkovním prostředí bez ohledu na okolité prostředí. Velikost nerezové skříně je přibližně 1200x1050x1800 mm. Skříň má zasklené dveře, přes sklo je vidět ovládací a signalizační prvky a je otevíratelná. Za oknem dveří jsou umístěny tři tlakoměry, které ukazují:

  • tlak na výstupu čerpadla
  • tlak v obvodu pohonu SSV (povrchového ventilu)
  • tlak v obvodu pohonu SCSS (podpovrchového ventilu)

Hlavní bezpečnostní funkcí ovládacího panelu je uzavřít průtok zemního plynu do přípojky (Emergency Shut Down, dále ESD) v případě poklesu tlaku plynu v přípojce pod stanovenou (havarijní) mez. Tuto funkci zajišťuje převodník tlaku nainstalovaný na rameno sondy, elektricky propojený do PLC.

Popis funkce

Elektromotor čerpadla (230/400V, trojfázový, 50Hz) pohání hydraulické čerpadlo ( Vg = 2,15 l/min, pMAX = 550 bar). Tlak oleje z čerpadla jde do sběrnice, která je osazena tlumičem pulzací. Odtud je rozváděn pomocí solenoidových ventilů k povrchovému a podpovrchovému ventilu sondy. Tlak v jednotlivých větvích hydraulického okruhu se liší v závislosti na použitých armaturách.
V normálním provozním stavu jsou solenoidové ventily otevřené a plyn proudí do přípojky. Aktuální tlak plynu v potrubí je snímán převodníkem tlaku. V případě ESD stavu dojde k přestavení solenoidových ventilů do nulové polohy a armatury se uzavřou.

Bezpečnostní zařízení je ovládáno řídicím systémem (ŘS), který je nastaven dle konkrétních požadavků zákazníka a je propojen s velínem.
Řídicí systém v reálném čase snímá tyto procesní hodnoty:

  • tlak v potrubí
  • tlak na větvi SSV
  • tlak na větvi SCSSV
  • diskrétní signály nízkého a vysokého tlaku na výtlaku čerpadla
  • diskrétní signál poklesu tlaku na výstupu SCSSV
  • hladiny oleje v nádrži
  • stav tlačítek nouzového vypnutí

Nouzové zavření armatur

Nouzové zavření armatur je realizováno solenoidy SSV a SCSSV. Tyto solenoidy jsou při normálním provozu otevřené. V případě, že dojde k aktivaci ESD, dojde k jejich zavření a tím pádem se zavřou i armatury (bezpečnostní ventily).

Systém dálkově řídí a monitoruje přístroje a příslušenství. Toto bezpečnostní zařízení je vybaveno systémem nouzového vypnutí (ESD) v případě jakýchkoliv nehod.

V současnosti nabízíme tři typy Control panelů:

Single Control Panel 14.1 - hydraulicky ovládá 2 pojistné ventily sondy a zajišťuje jejich správné načasování ovládáním a zapínáním na sondě. Řídí ho zabudovaný ovladač PLC (Programmable Logic Controller) a zajišťuje všechny základní bezpečnostní funkce.
Multi Control Panel 15.1 - jedná se o bezpečnostní zařízení, které hydraulicky ovládá 2 pojistné ventily každé sondy, ve skupině dvou nebo tří sond. Řídí ho PLC a plní stejné funkce jako Single Control Panel.
Single Mono Control Panel 15.2 - hydraulicky a ruční pumpou ovládá podpovrchový ruční ventil. Může být dodán s rozvržením pro další komunikační zařízení s řídící místností. Provádí základní bezpečnostní funkce. 


';