Pro dodavatele

Všeobecné obchodní podmínky nákupní pro skupinu Montpetrol (týká se společností Montpetrol spol. s r.o., Montpetrol Slovakia, s.r.o., SIMGAS, s.r.o., Montpetrol-Plus s.r.o. a Hauke-MP GmbH)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ PRO DODAVATELE společností skupiny Montpetrol („objednatel“)

I. Preambule

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") obsahují podmínky uzavření a plnění zejména smluv o dílo a kupních smluv uzavíraných mezi společností Montpetrol, spol. s r.o. a/nebo Montpetrol Slovakia,s.r.o. a/nebo SIMGAS, s.r.o. a/nebo Montpetrol-Plus,s.r.o. a/nebo Hauke-MP se smluvními partnery – dodavateli, zhotoviteli a třetími stranami. Jsou vydány za účelem zjednodušení obchodního styku k vymezení práv a závazků smluvních stran zejména u smluv kupních, smluv o dílo, případně smluv o poskytnutí služby a jiných obdobných smluv. VOP jsou použitelné pro smlouvy uzavírané zjednodušeným způsobem (akceptace nabídky, potvrzení objednávky) i pro „kompletní“ smlouvy (dále jen „Smlouva“).
 2. Objednatel si vyhrazuje právo uzavírat jakékoli smlouvy, dohody či jejich změny výlučně v písemné formě, ledaže bude výslovně dohodnuto jinak. Až do okamžiku podpisu smlouvy či dohody oprávněnou osobou za odběratele nelze předpokládat, že se smluvní strany dohodly a dovozovat z toho předsmluvní odpovědnost ve smyslu § 1729 českého občanského zákoníku, § 50a slovenského občanského zákoníku, § 289 slovenského obchodního zákoníku, a/nebo § 936 rakouského občanského zákoníku (ABGB).

II. Definice pojmů

Skupina Montpetrol (dále jen „Montpetrol“) vystupující v pozici kupujícího, objednatele či příjemce plnění zahrnuje tyto společnosti:

Montpetrol, spol. s r.o. se sídlem Hodonín, Brněnská 3585/50b, PSČ 69501, Česká republika, IČ: 63470519, DIČ: CZ63470519, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19929,

Montpetrol-Plus, s.r.o. se sídlem Hodonín, U Kyjovky 3901/16, PSČ 695 01, Česká republika, IČ: 01537016, DIČ: CZ01537016, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78362,

Montpetrol SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem Gbely, Piesky 1607, PSČ: 908 45, Slovenská republika, IČ: 44655665, IČ DPH: SK2022834231, zapsaná v Obchodném registry okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23527/T,

SIMGAS, s.r.o. se sídlem Holíč, Pri Kaštieli 1476/17, PSČ: 908 51, Slovenská republika, IČ: 46197257, IČ DPH: SK2023293712, zapsaná v Obchodném registry okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 27546/T,

Hauke-MP GmbH se sídlem Wien, Mooslackengasse 17, ZIP: 1190, Austria, zapsaná v Obchodním registru Rakouské republiky pod číslem FN 450053

 1. Smlouva: souhlasný projev vůle stran vedoucí ke vzniku vzájemných práv a povinností; v praxi Montpetrolu se jedná buď o kompletní („klasickou") smlouvu, anebo o smlouvu uzavřenou zjednodušeným způsobem, tj. nabídku bezvýhradně akceptovanou druhou smluvní stranou či objednávku.
 2. Smluvní cena: celková cena díla, zboží či jiného plnění dle smlouvy, bez DPH či jiných daní a poplatků.
 3. DPH: daň z přidané hodnoty; režim jejího uplatnění se řídí platnými obecně závaznými předpisy.
 4. Smluvní partner: prodávající, zhotovitel, dodavatel či poskytovatel plnění. Právnická či fyzická osoba, s níž je uzavírána nebo byla uzavřena Smlouva.
 5. Subdodavatel (poddodavatel): smluvní partner, pomocí něhož má odběratel plnit určitou část svého závazku vůči jinému smluvnímu partnerovi (hlavní kupující), a který si je této skutečnosti vědom (např. vyplývá to z textu Smlouvy, vyjednávání smluvních podmínek, emailové komunikace apod.).
 6. Předmět smlouvy: dílo, zboží, služba či jiné plnění, které je na základě Smlouvy dodáváno.
 7. Předávací protokol: dokument potvrzující řádné splnění Smlouvy (dodání zboží, odevzdání díla, poskytnutí služby, apod.) potvrzený zástupcem Montpetrolu, tj. dodací list, zápis o předání díla, apod.
 8. Smluvní dokumentace: poptávka, obchodní nabídka, projektová, výkresová či jiná dokumentace, apod., pokud na ně bylo ve Smlouvě odkázáno; smluvní dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy.

III. Závaznost obchodních podmínek

 1. Tyto VOP jsou závazné pro smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně smlouvy o poskytnutí služby a jiné obdobné smlouvy, pokud je v příslušné objednávce nebo smlouvě na tyto VOP výslovně odkázáno.
 2. Smluvní strany se mohou při vyjednávání smluvních podmínek dohodnout na tom, že budou obchodovat na základě jiných obchodních podmínek, než jsou tyto VOP. Taková dohoda však musí být výslovně obsažena v textu Smlouvy.
 3. Tyto VOP platí pro obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím, který je uvedený ve Smlouvě; veškerá odpovědnost ostatních členů skupiny Montpetrol se výslovně vylučuje.

IV. Uzavírání smluv

 1. Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě návrhu na uzavření „kompletní" smlouvy nebo na základě objednávek či nabídek prodávajícího (dále jen „návrh na uzavření smlouvy"). Návrh na uzavření smlouvy musí být opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem navrhovatele.
 2. Aby se jednalo o účinný návrh na uzavření smlouvy, musí text obsahovat alespoň:
  1. označení a co nejpřesnější specifikaci objednávaného Předmětu Smlouvy,
  2. údaj o ceně Předmětu Smlouvy bez DPH,
  3. způsob placení,
  4. místo dodání,
  5. termín dodání, případně i čas dodání,
  6. text: „Otázky v této objednávce (Smlouvě) výslovně neřešené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami nákupními pro dodavatele společností skupiny Montpetrol, které jsou nedílnou součástí této objednávky (Smlouvy). Strany se s nimi před podpisem této objednávky (Smlouvy) seznámily a s jejich obsahem a použitím pro smluvní vztah souhlasí."; nebo jiný text se stejným významem,
  7. Údaje o protistranně (název, adresa, osoba zastupující protistrannu, registrace, IČ, DIČ, č. účtu).
 3. Návrh na uzavření smlouvy by měl dále obsahovat:
  1. osoby oprávněné k akceptaci/převzetí Předmětu Smlouvy,
  2. délka záruky za jakost,
  3. podmínky zajištění přepravy zboží.
 4. Akceptací nabídky nebo zasláním objednávky (Smlouvy) prodávajícímu smluvní partner potvrzuje, že se s VOP seznámil a že s nimi souhlasí.
 5. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy se provádí podpisem s uvedením jména a příjmení, názvu subjektu, za který je jednáno, a u právnických osob také uvedením funkce osoby oprávněné k uzavření smlouvy.
 6. Uzavřením smlouvy se smluvní partner zavazuje řádně dodat zboží, provést dílo nebo poskytnout jiné plnění vymezené ve Smlouvě, převést vlastnické právo k Předmětu Smlouvy a předat je objednateli včetně všech dokladů vztahujících se k Předmětu Smlouvy v místě a čase uvedeném ve Smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně dodané zboží, provedené dílo nebo jiné plnění ve sjednaném místě a termínu převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
 7. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, hradí smluvní partner náklady na přepravu do místa určení, kterým je adresa sídla nebo provozovny objednatele. Způsob přepravy je smluvní partner povinen zvolit vhodně s ohledem na charakter Předmětu Smlouvy. Smluvní partner je v tomto případě také povinen zabalit zboží, předmět díla nebo plnění vhodným způsobem, který zajistí jeho bezpečnou přepravu.
 8. Uzavřením smlouvy smluvní partner potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy pečlivě posoudil možná rizika vyplývající z plnění Smlouvy a že tato rizika přijímá. Objednatel i smluvní partner přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebo obdobného ustanovení v jiných jurisdikcích.

V. Výhrady, změny a doplnění VOP

 1. Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku nebo obdobného ustanovení v jiných jurisdikcích. Připojí-li před podpisem či současně s podpisem návrhu na uzavření smlouvy smluvní partner jakékoliv dodatky, výhrady k jeho obsahu, odchylky nebo jiné změny, jedná se o protinávrh, který vyžaduje souhlas odběratele. V takovém případě bude smlouva uzavřena teprve přijetím takového protinávrhu ze strany objednatele.
 2. Smluvní partner je povinen na odchylku plnění upozornit prodávajícího, pokud tak neučiní, má se za to, že akceptuje plnění v požadovaném rozsahu. Jakékoliv odchylky zjištěné při dodání a jejich odstranění jdou k tíži smluvního partnera. Smluvní partner souhlasí, že tyto náklady budou odečteny z platby za dodávku, poskytnuté plnění.

VI. Způsob platby, fakturace

Pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, dohodnutá cena za Předmět Smlouvy je placena níže uvedeným způsobem:

 1. Po řádném dodání zboží, předání díla nebo jiného plnění vystaví smluvní partner fakturu na zaplacení dohodnuté ceny. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí předepsaných obecně závaznými právními předpisy také registrační číslo objednávky (Smlouvy), popřípadě číslo rámcové smlouvy nebo celoroční objednávky objednatele. Přílohou faktury je vždy kopie příslušného Předávacího protokolu.
 2. Je-li smluvní partner registrován jako plátce DPH v zemi, kde má sídlo objednatel, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu platné v této zemi. Je-li smluvní partner registrován k DPH v kterémkoli členském státě Evropské unie, musí faktura kromě náležitostí v běžném obchodním styku obsahovat také údaj o jeho daňovém identifikačním čísle.
 3. Lhůta splatnosti činí 45 dnů ode dne doručení faktury objednateli, v případě, že není dohodnuto jinak. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání platby z účtu odběratele a placeno bude bankovním převodem na účet uvedený na faktuře.
 4. V případě, že faktura nemá náležitosti či není doložena požadovanými doklady podle odstavců 1. a 2. výše, nebo je její obsah v rozporu se smlouvou, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit smluvnímu partnerovi. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.
 5. Převezme-li zástupce objednatele dodávku či dílo s drobnými vadami a nedodělky, anebo bez příslušné průvodní dokumentace, je objednatel oprávněn pozastavit platbu až do výše 10 % ze Smluvní ceny, a to až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků nebo dodání veškeré dokumentace.

VII. Kvalita plnění

 1. Smluvní partner se zavazuje dodat Předmět Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě. Smluvní partner je povinen postupovat při plnění svých povinností s nejvyšší odbornou péčí. Zboží nebo dílo nebo musí být způsobilé k účelu, který byl uveden ve smlouvě nebo který byl smluvnímu partnerovi znám. Není-li ve smlouvě obsažena bližší specifikace, musí dílo nebo zboží vyhovovat obecným požadavkům a kvalitě, které jsou kladeny na díla a zboží této či podobné specifikace.
 2. Smluvní partner se zavazuje, že předmět smlouvy bude dodán/proveden v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami, které se vztahují k Předmětu Smlouvy a které jsou platné nebo použitelné v České republice anebo v zemi určení předmětu smlouvy. Smluvní partner je současně povinen dodat odběrateli prohlášení o shodě.

VIII. Dodání Předmětu Smlouvy

 1. Objednatel není povinen přijmout částečné či neúplné plnění zejména není povinen přijmout dodávku, která nebude dodána ve sjednaném množství a kvalitě, nebo s níž nebudou dodány požadované doklady.
 2. V případě smlouvy o dílo je povinnost zhotovitele provést dílo splněna dokončením díla v souladu se smlouvou a předáním kompletního díla jako celku včetně všech dokladů vztahujících se k dílu. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
 3. V případě kupní smlouvy se zboží či věc považují za řádně dodané pouze tehdy, jsou-li dodány v souladu se smlouvou, ve sjednaném množství, kvalitě, místě dodání, ve lhůtě a dále, jsou-li spolu s nimi předány veškeré doklady a dokumentace, které jsou třeba k jejich běžnému užívání.
 4. Kromě povinností uvedených v odstavcích 2. a 3. je podmínkou předání a převzetí díla nebo dodání zboží také úspěšné provedení dohodnutých kontrol a zkoušek.
 5. O dodání Předmětu Smlouvy bude sepsán Předávací protokol, popřípadě alespoň potvrzen dodací list či jiný obdobný doklad. Předávací protokol obsahuje minimálně tyto údaje:

a)     vymezení předávaného Předmětu Smlouvy způsobem, aby nemohlo být zaměněno s jiným,

b)    datum dodání Předmětu Smlouvy,

c)     podpisy předávajících osob včetně jejich čitelně napsaných jmen a funkcí a subjektu, za nějž jednají.

 1. Součástí Předávacího protokolu bude také soupis případných zjištěných vad a nedodělků, včetně termínu jejich odstranění.
 2. Je-li součásti dodávky software, dodavatel se zavazuje poskytnout i licence k jeho plnohodnotnému užívání.
 3. Je-li součástí plnění duševní vlastnictví, dodavatel se zavazuje poskytnout souhlas s užíváním.

IX. Kontrola Předmětu Smlouvy

 1. Průběžná kontrola: Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla a aktuální stav dokončenosti díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost nebo provádí dílo způsobem vzbuzujícím pochybnosti o tom, že dílo bude provedeno řádně a včas, je oprávněna od smlouvy odstoupit; případně před odstoupením požadovat poskytnutí jistoty o tom, že dílo bude provedeno řádně a včas. Právo objednatele na náhradu škody ani jiná práva podle Smlouvy nejsou odstoupením od smlouvy dotčeny.
 2. Kontrola při převzetí: Osoby oprávněné k předání a převzetí díla nebo zboží, popřípadě jiné ve Smlouvě určené osoby, jsou povinny provést kontrolu zboží, díla nebo předmětu služby při dodání / předání. Předmětem kontroly je soulad díla nebo zboží se smlouvou (kvalita, množství, dodržení stanovených postupů, pokynů, apod.), zjištění případných vad a nedodělků.

X. Přechod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

 1. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí Předmětu Smlouvy, tj. podpisem Předávacího protokolu.
 2. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem a za podmínek, které stanoví obecně závazné právní předpisy.

XI. Záruka za jakost, práva z vadného plnění

 1. Smluvní partner poskytuje ve prospěch objednatele smluvní záruku za jakost Předmětu Smlouvy v délce a rozsahu dle Smlouvy, popřípadě záručního listu. Podmínky uvedené v záručním listu nesmějí být méně příznivé, než podmínky vyplývající ze Smlouvy nebo z odstavce 2. Záruční list musí být předán nejpozději při převzetí Předmětu Smlouvy.
 2. Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, poskytuje smluvní partner záruku dle odstavce 1. po dobu 24 měsíců, pro stavební práce pak po dobu 60 měsíců.
 3. Na základě smluvní záruky odpovídá smluvní partner za to, že předmět plnění bude po sjednanou záruční dobu plně funkční a způsobilý k účelu stanovenému ve smlouvě nebo jinak známému, bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, smlouvou, popřípadě vlastnosti obvyklé.
 4. Záruční doba běží od okamžiku, kdy zástupce objednatele na základě Předávacího protokolu Předmět Smlouvy převezme. Je-li Předmětem Smlouvy i montáž nebo instalace, běží záruční lhůta od dokončení těchto činností.
 5. Objednatel oznámí vadu plnění smluvnímu partnerovi bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Objednatel v oznámení vadu přiměřeně specifikuje (popíše, uvede, jak se projevuje, apod.), dále uvede, jaké právo z této vady vůči smluvnímu partnerovi uplatňuje a v jaké lhůtě požaduje odstranění vady. Lhůtu odběratel stanoví přiměřeně s přihlédnutím k charakteru a rozsahu vady.
 6. Smluvní partner se zavazuje, že zahájí odstraňování písemně uplatněné vady ihned (do 12 hodin) po obdržení oznámení, a vlastní vadu odstraní neprodleně. Smluvní partner za tímto účelem ihned po oznámení vady zajistí přítomnost svého pověřeného zástupce na místě zjištěné vady k projednání způsobu a termínu odstranění vady. O každé vadě se smluvní strany zavazují sepsat zápis obsahující údaje o tom, jak se vada projevila, jaký je její rozsah, následky, způsob a termín jejího odstranění.
 7. Nebude-li sjednáno jinak, (i) vada bránící řádnému užívání zboží či díla bude odstraněna do 24 hodin od oznámení, a (ii) u vady, kde je nutná součinnost výrobce zařízení nebo dodavatele materiálu, bude dohodnut způsob a termín odstranění vady v součinnosti s odběratelem; vlastní odstranění takové vady pak smluvní partner provede do 24 hodin od dodání materiálu nebo stanovení způsobu opravy výrobcem zařízení nebo dodavatelem materiálu.
 8. Smluvní strany se mohou v konkrétním případě dohodnout písemně na postupu odchylném od ustanovení předchozích odstavců 6. a 7. tohoto článku.
 9. Smluvní partner je povinen odstranit vady, na které se vztahuje záruka, na své vlastní náklady.
 10. Smluvní partner neodpovídá za vady, na které se vztahuje záruka, pokud prokáže, že vada byla způsobená nedodržením podmínek údržby, servisu, popřípadě nedodržením jiných podmínek vyplývajících ze smlouvy, pokud se všemi těmito podmínkami prokazatelně odběratel seznámil.
 11. Veškeré neodstraněné vady je oprávněn objednatel provést na vlastní náklady a smluvní partner se zavazuje, že tyto náklady zvýšené o 15 % (náklady na administrativu ad.) uhradí objednateli.

XII. Sankční ujednání

 1. V případě bezdůvodného prodlení objednatele s úhradou faktury je smluvní partner oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 10 % ze Smluvní ceny.
 2. V případě prodlení smluvního partnera s předáním díla nebo dodáním zboží ve sjednaném termínu je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z celkové Smluvní ceny za každý započatý den prodlení. Počínaje 15. dnem prodlení se výše sazby smluvní pokuty zdvojnásobuje. Pokuta za prodlení nepřekročí celkovou cenu díla/plnění.
 3. Je-li smluvní partner subdodavatelem a byl-li si této skutečnosti vědom (např. to vyplývá z e-mailové komunikace, objednávky nebo z textu smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z celkové Smluvní ceny za každý započatý den prodlení.
 4. V případě, že smluvní partner provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména s čl. VII. těchto VOP, a smluvní partner neposkytne požadovanou jistotu podle čl. IX. odst. 1., je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20% Smluvní ceny.
 5. V případě prodlení smluvního partnera s odstraňováním vad v termínech dle čl. XI. odst. 6. a 7. těchto VOP, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
 6. Právo na smluvní pokutu vzniká za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. Ustanoveními těchto VOP o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody; ustanovení § 2050 občanského zákoníku nebo obdobného ustanovení v jiných jurisdikcích se nepoužije. Zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
 7. Smluvní pokuta či úrok bude automaticky započítána vůči odchozí platbě smluvnímu partnerovi.
 8. V ostatních případech jsou smluvní pokuta či úrok z prodlení splatné do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení.

XIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud tak stanoví Smlouva a/nebo tyto VOP nebo obecně závazný právní předpis.
 2. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana poruší Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení se považuje zejména:

Ze strany objednatele:

a)    prodlení objednatele s úhradou faktury delší 60 dnů, neuhradí-li objednatel dlužnou částku ani na výzvu smluvního partnera v dodatečné lhůtě, ne kratší než 15 dnů,

Ze strany Smluvního partnera:

a)    nedodržení termínu dodání zboží nebo předání díla, je-li smluvní partner subdodavatelem,

b)    prodlení s dodáním zboží nebo předáním díla delší než 30 dnů.

 1. Objednatel má možnost odstoupit od smlouvy také tehdy, pokud je z komunikace mezi stranami již před prodlením smluvního partnera zřejmé, že smluvní partner svůj závazek ze smlouvy nesplní v dohodnutém termínu.
 2. Je-li smluvní partner subdodavatelem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, dojde-li k zániku smlouvy s hlavním odběratelem na základě jeho právního úkonu. V tomto případě se odběratel zavazuje zaplatit odstupné ve výši 5% ze Smluvní ceny, maximálně ve výši 300 000 Kč.
 3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká již vzniklého práva na smluvní pokutu.
 4. Objednatel je oprávněn Objednávku odvolat. V případě odvolání objednávky hradí objednatel pouze skutečně vzniklé a prokázané náklady související s odvolanou objednávkou.
 5. Skutečnost, že došlo k ukončení smluvního vztahu, nezbavuje Smluvní strany odpovědnosti za zaplacení smluvních pokut nebo náhrad škod vzniklých v době účinnosti Objednávky (Smlouvy).
 6. Zánikem jedné Objednávky nezanikají automaticky ostatní Objednávky uzavřené mezi smluvními stranami např. na základě Rámcové smlouvy/objednávky.

XIV. Doložka DPH, stálá provozovna

 1. Smluvní partner je ve Smlouvě povinen pravdivě uvést údaj o tom, zda je či není plátcem DPH v dané zemi dle sídla objednatele, nebo zda je osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě Evropské unie nebo zda je zahraniční osobou ve smyslu platných daňových předpisů (tj. že nemá na území Evropské unie sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje). V případech, kdy se podle výše uvedeného nejedná o zahraniční osobu, je současně smluvní partner povinen uvést daňové identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno.
 2. V případech, kdy se podle výše uvedeného jedná o osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě Evropské unie, má se za to, že tato osoba nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
 3. Smluvní partner se uzavřením Smlouvy zavazuje, že po dobu účinnosti smlouvy oznámí objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy nastala, změnu v kterémkoliv z výše uvedených údajů. Pro případ porušení povinností dle tohoto článku se smluvní parter zavazuje nahradit peněžní formou škodu, která v důsledku porušení těchto povinností objednateli vznikne.
 4. Je-li smluvní partner registrován jako plátce daně z přidané hodnoty v České republice, podpisem Smlouvy zároveň prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění nebo obdobného ustanovení v jiných jurisdikcích. Smluvní partner se Smlouvou zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy oznámí objednateli změnu v tomto údaji (tj. že nabyl či pozbyl status nespolehlivého plátce), a to do tří (3) pracovních dnů od právní moci rozhodnutí příslušného finančního úřadu. Nespolehlivý plátce je současně v této lhůtě povinen písemně objednateli oznámit číslo bankovního účtu finančního úřadu příslušného pro odvod DPH nespolehlivým plátcem. Pro případ porušení této oznamovací povinnosti nebo uvedení nepravdivého prohlášení dle tohoto ustanovení, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé porušení.
 5. Smluvní partner, který je zahraniční osobou, podpisem příslušné smlouvy prohlašuje, že nemá na území České republiky stálou provozovnu. Zároveň také prohlašuje, že nemá uzavřenu žádnou smlouvu, na základě které by ke vzniku stálé provozovny ve smyslu uvedených právních předpisů mohlo dojít. Má-li smluvní partner na území České republiky nebo vznikne-li mu na území České republiky stálá provozovna ve smyslu uvedených právních předpisů, případně uzavře smlouvu, na jejímž základě by k jejímu vzniku mohlo dojít, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli před uzavřením příslušné smlouvy, resp. nejpozději do 30 dnů. Poruší-li smluvní parter tyto své povinnosti, zavazuje se uhradit objednateli náklady nebo uhradit případnou škodu, která tím objednateli vznikne.

Pro společnosti Montpetrol SLOVAKIA, s.r.o. a SIMGAS, s.r.o. platí následující:

 1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy u neho nenastali dôvody na zrušenie registrácie Zhotoviteľa pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH a nie je zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej iba „zoznam vedený FR SR“).
 2. V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy a pred zánikom tejto Zmluvy nastanú u Zhotoviteľa dôvody na zrušenie registrácie Zhotoviteľa pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH a/alebo Zhotoviteľ bude zverejnený v zozname vedenom FR SR, tak sa Zhotoviteľ zaväzuje najneskôr do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti písomne oznámiť vznik tejto skutočnosti Objednávateľovi. V prípade, že Zhotoviteľ v stanovenej lehote neoznámi písomne vznik tejto skutočnosti Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na náhradu všetkej a akejkoľvek škody, ktorá mu vznikne v dôsledku nesplnenia si oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa, najmä na náhradu dane z pridanej hodnoty, ktorú ako ručiteľ uhradil namiesto Zhotoviteľa v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH.
 3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade ak kedykoľvek po uzavretí Zmluvy a pred zánikom Zmluvy vznikne (nastane) táto skutočnost, má Objednávateľ právo zadržať zo splatných častí Ceny (odplaty) fakturovaných Zhotoviteľom podľa Zmluvy, čiastku vo výške zodpovedajúcej výške dane z pridanej hodnoty uvedenej na príslušnej faktúre.
 4. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zádržné najneskôr do 60 dní po tom, čo Zhotoviteľ Objednávateľovi preukáže, že bol vymazaný zo zoznamu vedeného FR SR.
 5. V prípade, ak Objednávateľ ako ručiteľ v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH uhradí daň z pridanej hodnoty namiesto Zhotoviteľa, Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku na náhradu plnenia – dane z pridanej hodnoty zaplatenej namiesto Zhotoviteľa, ktorá Objednávateľovi v dôsledku toho voči Zhotoviteľovi vznikne, jej započítaním s pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na vyplatenie zádržného, s čím Zhotoviteľ bezvýhradne a neodvolateľne súhlasí.

XV.  Doložka EMS a BOZP

 1. Smluvní partner (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé), je povinen při plnění Předmětu Smlouvy neustále předcházet úrazům, poškození zdraví, ohrožení bezpečnosti osob, škodám na majetku objednatele či třetích osob, poškození dobrého jména objednatele, chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti vykonávané v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, mající dopad na životní prostředí, řídit a organizovat své práce a postupy tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní prostředí, resp. minimalizovalo jeho ohrožení. V této souvislosti si objednatel vyhrazuje právo kontroly svými kompetentními zaměstnanci.
 2. Smluvní partner se dále zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a rozhodnutími státních a jiných orgánů, týkajícími se ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat.
 3. Pokud ze strany smluvního partnera dojde k nepříznivému zásahu do životního prostředí, je objednatel oprávněn provést veškerá nutná opatření k odstranění takového nepříznivého zásahu. Opatření se provádí na náklady smluvního partnera, pokud taková opatření neprovede sám. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
 4. Smluvní partner kompenzuje objednateli jakékoli náklady a odškodní objednatele za jakékoli škody (včetně uložených pokut či jiných sankcí), vzniklé objednateli v důsledku toho, že smluvní partner porušil povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy či jakýmikoli veřejnoprávními rozhodnutími týkajícími se plnění smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy.                                                       

XVI.   Důvěrnost informací

 1. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje bez ohledu na jejich formu, které objednatel poskytne smluvnímu partnerovi v souvislosti se vzájemným obchodním stykem. Veškeré tyto informace bude smluvní partner považovat za důvěrné.
 2. Smluvní partner vynaloží veškerou přiměřenou snahu, aby předešel tomu, že důvěrné informace budou zveřejněny jakýmkoliv třetím osobám, společnostem nebo dalším entitám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní partner nevydá ani nebude souhlasit s vydáním tiskových zpráv nebo oznámení týkajících se smlouvy nebo účasti smluvního partnera na plnění smlouvy. Výjimku tvoří informace poskytované v rozsahu požadovaném obecně závaznými právními předpisy. Smluvní partner bude po všech svých subdodavatelích a zástupcích požadovat, aby souhlasili s těmito omezeními a povinnostmi stanovenými v tomto ustanovení.
 3. Povinnosti smluvního partnera podle odstavců 1. a 2. budou trvat i po zániku smlouvy.
 4. Nejedná se o porušení odstavců 1. až 3., pokud se informace podle odstavce 1. stane veřejně známou jinak než neoprávněným prozrazením nebo zveřejněním, které Smlouva zakazuje.
 5. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení tohoto článku smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, případně 3.700 Euro za každé jednotlivé porušení, maximálně však ve výši 1 000 000 Kč, případně 37.000 Euro.

XVII. Kodex chování

 1. Skupina Montpetrol se připojila k udržitelnému rozvoji podnikání a očekává od svých dodavatelů a subdodavatelů dodržování kodexu chování, který je postaven na následujících bodech:

a) etické a čestné chování,

b) ochrana lidských práv a práv svých zaměstnanců,

c) ochrana zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a kvality,

d) zavádění systémů řízení ve vztahu k zefektivnění produkce,

e) dodržování platné legislativy.

 1. Cílem naplnění kodexu chování je zachování transparentnosti podnikání, udržitelného rozvoje a respektu legislativy.
 2. Dotazy, náměty a připomínky uvedené v tomto bodu budou řešeny statutárním orgánem odběratele.

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1. Od těchto VOP je možné se odchýlit pouze písemnou dohodou smluvních stran obsaženou ve Smlouvě. V případě rozporu smlouvy a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy.
 2. Změny a doplňky Smlouvy musejí být provedeny formou písemného číslovaného dodatku a podepsány zástupci smluvních stran oprávněnými jednat jejich jménem.
 3. Prodávající nemá právo postoupit nároky vůči odběrateli třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu odběratele.
 4. Smlouvy, jejichž součástí jsou tyto VOP, se řídí těmito právními řády, není-li uvedeno jinak:

a) českým právním řádem, pokud má prodávající sídlo v České republice,

b) slovenským právním řádem, pokud má prodávající sídlo ve Slovenské republice,

c) rakouským právním řádem v případě společnosti Hauke-MP GmbH.

 1. Spory vzniklé v rámci obchodních vztahů budou vždy nejprve řešeny na úrovni statutárních orgánů společností, nedojde-li k dohodě, případně nebude-li ve smlouvě dohodnuto jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených Smlouvou a/nebo těmito VOP rozhodovány před obecným soudem objednatele.
 2. Smluvní strany prohlašují, že stane-li se z jakýchkoli důvodů některé ujednání Smlouvy neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy platná a účinná, neodporuje-li to účelu Smlouvy nebo nejedná-li se o ujednání, které nelze oddělit. Strany se zavazují nahradit takové ujednání jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního ujednání.
 3. Smluvní strany akceptací smlouvy souhlasí, že neuplatní ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku nebo obdobného ustanovení v jiných jurisdikcích o neúčinnosti doložek smluv uzavíraných adhezním způsobem. Smluvní strany tímto prohlašují, že se v právním vztahu založeném touto smlouvou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nebo obdobného ustanovení v jiných jurisdikcích nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
 4. Těmito VOP se v plném rozsahu nahrazují jakékoli dřívější Všeobecné obchodní podmínky vydané odběratelem pro danou oblast smluvních vztahů.
 5. Objednatel je oprávněn měnit, doplňovat či vydávat revizi VOP.
 6. Tyto VOP jsou k dispozici v anglickém a německém jazyce. Je nesporné, že německé znění má v případě rozporů, rozdílů ve výkladu a terminologii přednost před anglickým překladem.
 7. Obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.montpetrol.com, www.montpetrolplus.cz a www.hauke.at.

 

1. října 2016

       

Ladislav Duchoslav generální ředitel skupiny Montpetrol